دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 193-366 (پاییز و زمستان)