دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 193-366 (پاییز و زمستان)