دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-175 (بهار و تابستان) 
به‌کارگیری سنجه های سیمای سرزمین در تخصیص کاربری اراضی

صفحه 155-175

10.22059/jtcp.2016.59264

مریم سعیدصبایی؛ رسول سلمان ماهینی؛ سید محمد شهرآئینی؛ سید حامد میرکریمی؛ نورالدین دبیری