موضوعات = طرح ریزی، آمایش و مدیریت منابع طبیعی، زیستی و اکولوژیک
تحلیل روند تغییر خدمت تنظیمی ترسیب ‌کربن شهر تهران، متأثر از فرایندهای فضایی موزاییک سیمای سرزمین

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 253-283

10.22059/jtcp.2022.339907.670313

بهروز ناروئی؛ شهیندخت برق جلوه؛ حسن اسماعیل زاده؛ لعبت زبردست


تحلیلی بر تداوم و پیوستگی شبکة اکولوژیک شهری با مدل تئوری گراف

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 281-309

10.22059/jtcp.2020.313025.670169

رسول قربانی؛ شهریور روستایی؛ پوران کرباسی


تحلیل آثار تغییرات اقلیم و شرایط خاک سطحی بر فراوانی رخداد‌های گرد و غبار (مطالعة موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 491-521

10.22059/jtcp.2021.327112.670240

مریم نعیمی؛ محمد خسروشاهی؛ مریم میراکبری؛ آزاده گوهردوست؛ سمیرا زندی فر؛ طاهره انصافی مقدم


مدیریت و برنامه‌ریزی فضای جغرافیایی شهرستان کنگاور جهت کاربری‌های کشاورزی و مرتع‌داری

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 115-140

10.22059/jtcp.2020.297699.670085

حسن رحمن آبادی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ بابک میر باقری


ارزیابی و مدل‌سازی اثرات گسترش شهری بر الگوهای سیمای سرزمین در کلان شهر کرج

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 141-166

10.22059/jtcp.2020.296920.670067

فاطمه محمدیاری؛ میرمهرداد میرسنجری؛ اردوان زرندیان


ارزیابی توان اکولوژیک فضای جغرافیایی شهرستان کنگاور بر پایة ویژگی‌های محیط طبیعی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 29-52

10.22059/jtcp.2020.291223.670028

حسن رحمن آبادی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ بابک میر باقری


ارزیابی ساختار سیمای سرزمین، به‌منظور توسعه و یکپارچه‌سازی مناطق تحت ‌حفاظت

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 57-78

10.22059/jtcp.2019.277846.669976

رقیه صادق‌اوغلی؛ علی جهانی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ حمید گشتاسب


ارزیابی شبکه‌های بوم‌شناختی سیمای سرزمین شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر کرج)

دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 225-247

10.22059/jtcp.2019.273952.669944

فاطمه محمدیاری؛ میرمهرداد میرسنجری؛ اردوان زرندیان


ارزیابی اثرات بوم‌‌شناختیِ تغییر کاربری سرزمین بر ساختار طبیعی حوضۀ رودخانۀ قره‌‌سو

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 93-116

10.22059/jtcp.2018.221374.669635

آزاده مهری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا میکاییلی تبریزی؛ سید حامد میرکریمی؛ امیر سعدالدین