موضوعات = طرح ریزی و برنامه ریزی مناطق شهری(آمایش شهری)
تحلیل اهمیت شاخص ‏های توسعة پایدار شهری در ایران و مقایسة آن با شاخص‏ های جهانی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 53-71

10.22059/jtcp.2022.348227.670348

سولماز عموشاهی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسین مرادی؛ علیرضا میکائیلی تبریزی؛ کارمن گالان


مدل‏سازی توزیع مکانی عرضه و تقاضای خدمت اکوسیستمی تولید آب در حوضة آبخیز ایلام

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 131-145

10.22059/jtcp.2023.355169.670377

فاطمه محمدیاری؛ محسن توکلی؛ اردوان زرندیان


تعیین عوامل بومی مؤثر در دستیابی به شهراکولوژیک ( مطالعة موردی: شهردُرچه)

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 401-426

10.22059/jtcp.2022.339211.670307

ابراهیم براتی؛ حمید صابری؛ احمد خادم الحسینی؛ مهری اذانی


ارائة الگوی بهینة شهر هوشمند از منظر توسعة پایدار شهری (مطالعة موردی: شهر ری)

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 623-649

10.22059/jtcp.2022.346547.670338

فاطمه السادات شمس نجفی؛ سعید کامیابی؛ عباس ارغان


ارزیابی روند تکه‌تکه‌ شدگی شهر ری با استفاده از سنجه‌ها

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-20

10.22059/jtcp.2021.316852.670189

سارا فروتن؛ محمود شریعت؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ رحیم سرور


بهبود توزیع فضا- مکانی فروشگاه‌های زنجیره ای در شهر تبریز

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 53-75

10.22059/jtcp.2020.291816.670033

امید مبارکی؛ مرضیه اسمعیل پور؛ زیبا یاوری


تبیین چالش‌های ساختاری در طرح‌ریزی راهبردی توسعۀ شهری کلان‌شهر اصفهان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 29-56

10.22059/jtcp.2019.282215.669994

سعید امان‌پور؛ مسعود صفایی‌پور؛ سعید ملکی؛ هادی علیزاده


پهنه بندی خطر سیل در شهر بیرجند

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 159-178

10.22059/jtcp.2019.277972.669978

رستم صابری فر؛ هومر شکری