دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 189-388 (پاییز و زمستان)