دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
دوره 11، شماره 2، سال 1398
1. ارزیابی و مدل‌سازی اثرات گسترش شهری بر الگوهای سیمای سرزمین در کلانشهر کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

10.22059/jtcp.2020.296920.670067

میرمهرداد میرسنجری؛ فاطمه محمدیاری؛ اردوان زرندیان


2. ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین در استان گلستان به منظور توسعه کاربری های کشاورزی با رویکرد آمایش سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22059/jtcp.2020.294811.670053

امین فرجی؛ فریبا صحنه


3. پتانسیل‌یابی مناطق مستعد زمین لغزش با استفاده از مدل FBWM مطالعه موردی شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22059/jtcp.2020.295295.670058

میثم محرمی؛ میثم ارگانی


4. مدیریت و برنامه ریزی فضای جغرافیایی شهرستان کنگاور جهت کاربری های کشاورزی و مرتعداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22059/jtcp.2020.297699.670085

حسن رحمن آبادی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ بابک میر باقری