دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل فضایی زمانی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن، مورد شناسی: منطقة 5 شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.22059/jtcp.2022.341584.670318

سعید زالی؛ پرهام پهلوانی؛ بهناز بیگدلی


مکان‌یابی جایگاه‌های اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی توسعه یافته (منطقه 22 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

10.22059/jtcp.2022.345226.670331

پرهام پهلوانی؛ علی ربانی؛ بهناز بیگدلی؛ سید احمد اسلامی نژاد


واکاوی میزان تحقق الگوی توسعه یکپارچه منطقه ای (مطالعه موردی: استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

10.22059/jtcp.2022.347748.670342

مریم سجودی؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ مجید یاسوری


اثرگذاری بنادر دریای خزر بر ارتقای همپیوندی ساختار فضایی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.22059/jtcp.2022.343704.670328

معین شفیعی حق شناس؛ هاشم داداش پور


بررسی تأثیر گسترش زمین شهری بر فرم فضایی منطقه کلان‌شهری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22059/jtcp.2022.345565.670333

هاشم داداش پور؛ آذر حاتمی مهند


تحلیل آسیب پذیری بلوک های شهری تهران در برابر زلزله با استفاده از طراحی و پیاده سازی یک مدل مکان-مبنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.22059/jtcp.2022.347421.670340

رسول افسری؛ سامان نادی زاده شورابه