دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-252 (بهار و تابستان) 
روش امتیازدهی منطق ترجیح و ارزیابی چندمعیاره در قابلیت حفاظت منابع طبیعی

صفحه 77-99

10.22059/jtcp.2020.292399.670038

بی بی زهرا مظلوم؛ سعید پورمنافی؛ علیرضا سفیانیان؛ عبدالر سول سلمان ماهینی


تحلیل نابرابری‌های توزیع فضایی و جمعیتی مددجویان در مشهد

صفحه 175-203

10.22059/jtcp.2020.293499.670043

سعید زنگنه شهرکی؛ علی حسینی؛ مهدی زنگنه شهرکی؛ محمد غفاری زاده؛ مجید فولادیان