تحلیل ژئوپلیتیکی لزوم تغییرات جمعیتی و سیاست‌گذاری آمایشی در عرصة توزیع جغرافیایی آن در ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-30

10.22059/jtcp.2014.51496

زهرا پیشگاهی فرد؛ کیومرث یزدان پناه؛ محمد رضا رضوانی؛ مصطفی رشیدی


بررسی راهکارهای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و طراحی الگوی بهینه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-34

10.22059/jtcp.2016.59142

کرامت اله زیاری؛ باقر فتوحی مهربانی؛ حسین فرهادی خواه


تحلیل موانع و عوامل مؤثر در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ریزی آمایشی استان تهران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-27

10.22059/jtcp.2017.60199

مسعود تقوایی؛ حسن بیک محمدی؛ نادر زالی؛ میترا کسایی


تحلیل فضایی توسعة منطقه‌ای کشور بر مبنای شاخص‌های اجتماعی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-28

10.22059/jtcp.2020.287361.670015

فیروز جعفری؛ سونیا کرمی؛ افشار حاتمی؛ هانیه اسدزاده


بررسی حوزه نفوذ کلان‌شهر تهران با روش زمانی و مدل جاذبه(گرانشی)

دوره 2، شماره 3، مهر 1390، صفحه 5-28

رحیم رضایی؛ امیر اوغلی وسعت


سیر تحولات نخست شهری و نظام شهری منطقه آذربایجان (1335-1385)

دوره 3، شماره 5، مهر 1390، صفحه 5-31

محمد رهنمایی؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ احد ابراهیم پور


سنجش سطح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور ایران با رویکرد تحلیل عاملی

دوره 4، شماره 7، مهر 1391، صفحه 5-26

10.22059/jtcp.2013.30343

فرزام پوراصغر سنگاچین؛ اسماعیل صالحی؛ مرتضی دیناروندی


ارزیابی تناسب کاربری اراضی از طریق مدل توان اکولوژیک در استان اردبیل با هدف آمایش سرزمین

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 5-26

10.22059/jtcp.2013.35469

حسین حاتمی نژاد؛ سیدعباس رجایی؛ فاطمه سالاروندیان؛ ایرج تیموری


سیستم پشتیبان فضایی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست برای مکان‌یابی و آمایش صنایع پتروشیمی لرستان

دوره 7، شماره 2، مهر 1394، صفحه 165-185

10.22059/jtcp.2015.57186

مرتضی قبادی؛ حمید رضا جعفری؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ معصومه احمدی پری


بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهری از منظر عدالت اجتماعی (مورد مطالعه: کاشان)**

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 179-208

10.22059/jtcp.2014.53203

احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ کرامت الله زیاری؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ ابوذر وفایی


به کارگیری رویکرد شبکة هم پیوندی در سطح بندی فضاهای سکونت گاهی استان قم برای بهبود برنامه ریزی و آمایش منطقه ای

دوره 5، شماره 2، مهر 1392، صفحه 211-240

10.22059/jtcp.2013.36784

محمد حسین شریف زادگان؛ اصغر خوانین زاده؛ حمید فتحی؛ بهزاد ملک پور اصل